...از سرزمین شمالی

 
نویسنده : فرزاد - ساعت ٧:٢۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٤
 

شگفت انگيزی زندگی

با آگاهی به ناپايداری اش

در جرات تو شدن

در شجاعت من شدن

در شهامت شادی شدن

در روح شوخی

در شادی بی پايان خنده

در قدرت تحمل درد

نهفته است.

از اشعار شاعره بلند پايه آلمانی خانم مارگوت بيکل٬ ترجمه از احمد شاملو

 

در راه ديروز به فردا

زير درختی فرود می آيم

در سايه اش

برای لحظه يی کوتاه از زندگی ام

انديشه کنان به راه خويش

انديشه کنان به مقصد خويش

انديشه کنان به راهی که پس پشت نهاده ام

انديشه کنان به تمامی آنچه در حاشيه راه رسته است:

آنچه شايسته تحسين است نه بايسته تاراج شدن

آنچه شايسته عشق ورزيدن است نه بايسته کج انديشی

آنچه شايسته به جای ماندن در خاطره است

نه بايسته به سرقت بردن.

در راه ديروز به فردا

زير درخت زندگی ام فرود می آيم

در سايه اش

برای لحظه يی از فرصت ام.

از اشعار شاعره بلند پايه آلمانی خانم مارگوت بيکل٬ ترجمه از احمد شاملو

 

موطن آدمی را بر هيچ نقشه ای نشانی نيست

موطن آدمی تنها در قلب کسانی است که

دوستش می دارند.

از اشعار شاعره بلند پايه آلمانی خانم مارگوت بيکل٬ ترجمه از احمد شاملو